erreichen

erreichen
- {to achieve} đạt được, giành được, hoàn thành, thực hiện - {to attain} đến tới, đạt tới - {to catch (caught,caught) bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy, đánh được, câu được, bắt kịp, theo kịp, đuổi kịp, mắc, bị nhiễm, hiểu được, nắm được, nhận ra, bắt gặp, bắt được quả tang, chợt gặp - chợt thấy, mắc vào, vướng, móc, kẹp, chặn đứng, nén, giữ, thu hút, lôi cuốn, đánh, giáng, bắt lửa, đóng băng, ăn khớp, vừa, bấu, víu lấy, níu lấy - {to compass} đi vòng quanh, bao vây, vây quanh, hiểu rõ, kĩnh hội, âm mưu, mưu đồ - {to find (found,found) thấy, tìm thấy, tìm ra, bắt được, nhận, nhận được, được, nhận thấy, xét thấy, thấy có, tới, trúng, cung cấp, xác minh và tuyên bố - {to gain} thu được, lấy được, kiếm được, tăng tốc, lên, nhanh - {to get (got,got) có được, xin được, hỏi được, tính ra, mua, học, mắc phải, ăn, đem về, thu về, đưa, mang, chuyền, đem, đi lấy, bị, chịu, dồn vào thế bí, dồn vào chân tường, làm bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao - làm cho, khiến cho, sai ai, bảo ai, nhờ ai, to have got có, phải, sinh, đẻ, tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, đến, đạt đến, trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ, bắt đầu, cút đi, chuồn - {to obtain} đang tồn tại, hiện hành, thông dụng - {to reach} chìa ra, đưa ra, với tay, với lấy, đi đến, có thể thấu tới, có thể ảnh hưởng đến, trải ra tới, chạy dài tới - {to touch} sờ, mó, đụng, chạm, gần, kề, sát bên, liền, đả động đến, nói đến, đề cập đến, nói chạm đến, gõ nhẹ, đánh nhẹ, gảy, bấm, đụng vào, dính vào, mó vào, vầy vào, vọc vào, có liên quan, có quan hệ với - dính dáng, dính líu, đụng đến, uống, dùng đến, làm cảm động, làm mủi lòng, gợi mối thương tâm, làm xúc động, làm mếch lòng, làm phật lòng, chạm lòng tự ái, xúc phạm, có ảnh hưởng, có tác dụng - làm hư nhẹ, gây thiệt hại nhẹ, làm hỏng nhẹ, sánh kịp, bằng, tày, cặp, ghé, gõ, vay, chạm nhau, đụng nhau, gần sát, kề nhau = erreichen (Zweck) {to accomplish}+ = erreichen (Geschwindigkeit) {to make (made,made)+ = maximal erreichen {to top}+ = zu erreichen streben {to bear down on}+ = ich kann es nicht erreichen {I can't get at it}+ = was willst du eigentlich erreichen? {what are you aiming at?}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Erreichen — Erreichen, verb. reg. act. bis an etwas reichen; im gemeinen Leben es abreichen. 1) Eigentlich. Du stehest mir zu weit, ich kann dich nicht erreichen, ich kann nicht bis zu dir reichen. 2) Figürlich. Den Gipfel eines Berges erreichen, dahin… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • erreichen — V. (Grundstufe) etw., was man anstrebt, verwirklichen Beispiele: Sie hat in ihrem Leben sehr viel erreicht. Er hat seinen Zweck mit viel Mühe erreicht. Kollokation: einen Erfolg erreichen erreichen V. (Aufbaustufe) etw. mit der Hand fassen können …   Extremes Deutsch

 • erreichen — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • fangen • erwischen • bekommen • herankommen an Bsp.: • Bob fing den Ball. • …   Deutsch Wörterbuch

 • erreichen — erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht 1. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. 2. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. 3. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. 4. Dieser Zug erreicht eine… …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • erreichen — ↑ reichen …   Das Herkunftswörterbuch

 • erreichen — hinhauen (umgangssprachlich); klappen (umgangssprachlich); glücken; gelingen; ankommen; dazu kommen; (sich) nähern; (sich) anschließen; …   Universal-Lexikon

 • erreichen — er·rei·chen; erreichte, hat erreicht; [Vt] 1 jemanden / etwas erreichen so nahe an jemanden / etwas herankommen, dass man ihn/ es fassen oder berühren kann: Wenn ich mich strecke, kann ich die Zimmerdecke gerade noch erreichen 2 etwas erreichen… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • erreichen — 1. gelangen, herankommen, heranreichen, sich nähern. 2. a) ankommen, sich einfinden, einmarschieren, einrücken, sich einschleichen, einsteigen, eintreffen, einziehen, hereinkommen, [hinein]gelangen, hingelangen, hinkommen, sich Zutritt… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Erreichen — Wer erreichen will sein Ziel, dem steht bevor des Leidens viel …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

 • erreichen — erreichenv 1.nichtmehrzuerreichensein=unübertrefflichsein;derÜberlegenesein.HergenommenvoneinerunüberbietbarensportlichenLeistung.Halbw1955ff. 2.esisterreicht=a)nunistderSchnurrbartsteilaufgerichtet.FüreinensolchenSchnurrbartempfahlderBerlinerHoff… …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

 • erreichen — er|rei|chen …   Die deutsche Rechtschreibung

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”